Liga Klubu Astra - kobiety

I TURA - 15.09.2018 - 4.11.2018

Liga I-II wyniki rozgrywek

 

II TURA - 5.11.2018 - 30.12.2018

Liga I-II wyniki rozgrywek

 

III TURA - 2.01.2019 - 3.03.2019

Liga I-II wyniki rozgrywek

 

IV TURA - 4.03.2019 - 28.04.2019

Liga I-II wyniki rozgrywek

 

 

Patrz Regulamin