Liga Klubu Astra - kobiety

I TURA - 14.09.2019 - 3.11.2019

Liga I-III wyniki rozgrywek

 

II TURA - 4.11.2019 - 29.12.2019

Liga I-II wyniki rozgrywek

 

III TURA - 2.01.2020 - 1.03.2020

Liga I-III wyniki rozgrywek

 

IV TURA - 2.03.2020 - 26.04.2020

Liga I-II wyniki rozgrywek

 

Patrz Regulamin